ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Στό τεύχος του LANCET της 22 Οκτωβρίου υπάρχουν τρία ενδιαφέροντα άρθρα (με μορφή επιστολής στον εκδότη) για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία. Τό πρώτο αφορά την Δημόσια Υγεία γενικά. Το δεύτερο της Κυρίας Μαρίνας Οικονόμου-Λαλιώτη και συν. για την ψυχική υγεία και το τρίτο την επίδραση των επιλογών του ΔΝΤ στην υγεία του πληθυσμού