ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΟΥΔΑΣΤΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η προκήρυξη του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ που χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα νέων υποψηφίων διδακτόρωνπου ακαολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές. Το ΠΜΣ μας είναι στη διάθεση κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή για να εξετάσει κάθε σκέψη πιθανής υποβολής πρότασης.